Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.

Eengesindheid

Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus

Ons skriflesing vandag is Filippense 2:1-4

Julle is mos deur Christus bemoedig en deur sy liefde getroos! Julle het die gemeenskap beleef wat die Gees bewerk! Julle weet wat omgee en meelewing beteken! Filippense 2:1. (NLV)

Paulus waarsku ons teen selfgesentreerdheid en beklemtoon geestelike eenheid. Ons as gelowiges moet een in liefde, een in hart en een in doel wees. Hierdie woorde van Paulus is gemik op diegene wat reeds tot die geloof gekom het. Dit moet die gesindheid wees onder die kinders van die Here.

Deur die kruis van genade is ons met die Here gebind en deur Sy liefde getroos. Die Heilige Gees het in elke gelowiges se hart ingekom en leer ons wat geestelike eenheid regtig beteken. Deur die Gees moet ons hierdie eenheid uit leef. 

Die gesegde van doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil word dra ʼn besonder betekenis. Dit beteken dat ons die liefde en genade van Here moet toon aan ons Mede gelowiges. Deur om dit te doen volg ons Jesus se voorbeeld om vir ander om te gee soos die Here vir ons omgee.

In die feesgety moet ons met ander deel wat minder as onself het. Reik die Kersfees uit na iemand wat jy weet gebuk gaan onder moeilike omstandighede. Deur hierdie eenvoudige daad toon jy die Here se liefde en genade aan ander.

Wat die een hand doen moet die ander hande nie van weet nie. Daar moet nie boek gehou word oor jou goeie dade nie. Jy moet nie spog oor wat jy doen aan hul wat in nood is nie. Met jou liefdes dade moet daar niks terug verwag word nie. Hierdie liefdes dade moet gedoen word met opregte liefde.

Here, seën ons sodat ons n seëning kan wees vir ander. Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.


Christus se voorbeeld

Ek groet jul in die naam van onse verlosser, Jesus Christus.

Ons skriflesing vandag is Efesiërs 5:1-14.

Ja, leef ’n lewe van liefde soos ook Christus ons liefgehad het deur Homself vir ons oor te gee as ’n lieflike reukoffer aan God. Efesiërs 5:2. (NLV)

Ons vind in ons skriflesing Paulus se riglyne vir ʼn nuwe lewe in Jesus Christus. Die liefde wat die Here aan ons betoon moet ons ook aan ander toon. Ons word opgeroep om Jesus se voorbeeld te volg. Ons moet nie net ons gesin en familie lede lief hê nie maar ook die wat jou te na kom.

Ons lewenstyl moet dit wat ons met die mond bely bevestig. Ons moet so lewe dat dit wat die Here aan ons gee deur genade ook aan ander oordra. Waak daarop om jou doenig te hou wat God se goedkeuring wegdra.

Deur betrokke te raak by verkeerde dinge rig skade aan die beeld van God. Hierdie dinge moet nie net vermy word nie maar ook bloot gestel word. Jy moet ʼn standpunt in neem om op te staan vir die waarheid. Alle dinge moet teen die Woord gemeet word om die egtheid te bepaal. Gebruik die geleenthede wat opkom om God se waarheid bekend te maak in ʼn sekere saak.

Die Heilige Gees help ons om ʼn gesonde voorbeeld van die Here te wees. Die Gees van God sit Jesus se aardse bediening voort deur ons lewens. Hy gee ons die kennis en insig wanneer om te praat en wanneer om stil te wees. Soms dra ons hantering van ʼn sekere saak ʼn sterker boodskap uit as woorde. N lewe deur die Gees laat ons soos herders optree.

Here, mag ons ʼn lewe van liefde lei soos U ʼn voorbeeld is vir ons almal. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

·         Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

Jesus se geboorte

Die verhaal van die geboorte van Jesus is alom bekend. Die verhaal kan gelees word in Matteus 1:18 – 2:12. Lukas het ook sy vertaling neer gepen in Lukas 1:26 – 2:20. Op die dag het die Here vlees geword om vir ons ʼn verlossing van sonde te bewerkstellig. Dit is gepas om net weer by die verhaal stil te staan en onself te herinner aan die geboorte van ons Redder, Jesus Christus.

In die tyd van Johannes se geboorte het keiser Augustus ʼn bevel uitgevaardig dat die hele volk getel moet  word. Elkeen moes hul laat inskryf in hul eie stede. So het dit gebeur dat Josef en Maria na Judea vertrek het sodat hul ingeskryf kon word. 

Met hul aankoms in Judea was daar geen herberg beskikbaar weens die toestroom van mense wat ingeskryf moes word. Josef en Maria het toe ʼn slaapplek gekry in ʼn stal. In die nag is Jesus gebore. Jesus was toe gedraai in doeke en in ʼn krip neer gele. 

Buite Bethlehem was daar skaapwagters wat na hul skape omgesien het. N engele het aan hul verskyn met die boodskap dat daar vir julle in die stad van Dawid ʼn verlosser gebore is. Hul sal die kindjie in doeke vind in ʼn krip. Hul het Jesus toe besoek en aan Maria en Josef meegedeel wat die engele aan hul gesê het. Die skaap wagters het toe teruggegaan waar hul vandaan kom.

Jesus is gebore in Judea tydens die regering jaar van koning Herodes. Die stere kykers uit die ooste  in Jerusalem het aangekom op soek na Jesus. Hul het Sy ster sien opkom en wil hulde aan Hom bring. Die geboorte van Jesus as koning van die jode het Herodes ontstel. Hy het  navraag gedoen oor Jesus en uit gevind dat Jesus gebore sal word in Bethlehem in Judea. Dit was die bevestiging van vroeër profete wat voorspel het dat uit Bethlehem in die gebied Juda sal die leier kom wat ʼn Herder sal wees vir Israel. 

Herodes se komplot het hier begin toe hy die sterrekykers beveel het om as spioene vir hom moet optree ten einde uit te vind presies waar Jesus Homself bevind. Die ster van Bethlehem het hul gelei tot by die plek waar Jesus gebore is. Hul het hulde aan Hom gebring en aan Hom geskenke gegee. Die sterrekykers het egter nie terug gegaan na Herodes nie maar na hul eie land terug gekeer.
Die Liefde van God

Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, onse Here.

Vandag se skriflesing is Romeine 5:1-11

En hierdie toekomsverwagting sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Hy het sy liefde mos in ons harte uitgestort deur sy Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het. Romeine 5:5. (NLV)

Deur die kruis het Jesus ons vrygespreek en nou is daar vrede tussen ons en God. Niemand en niks kan hierdie versekering van ons weg vat nie. Dit gee ons rede om te jubel omdat God se goedheid ons sin is. Ons bevind ons nou in die Here se onverdiende genade.

Ondersoek die Here se beloftes in die woord. Bestudeer dit en laat dit toe om jou denke te vernuwe. Jy sal ondervind dat in die proses van selfontwikkeling sal die Heilige Gees binne in jou begin werk en jou verander. Deur hierdie werking van die Heilige Gees sal jy meer soos Jesus begin leef. Dit sal jou met verwondering laat om God se lof te besing.

Swaarkry maak deel hiervan uit. Jesus het self vir ons deur Sy woord gewaarsku dat ons moeilike tye sal beleef. Paulus  gee ons egter die versekering dat hierdie tye ons sal versterk in in ons sekerheid wat ons het in Christus Jesus. So kan ons ook in die swaarkry geluk ondervind.

Swaarky tye is nie daar om jou af te breek nie maar om jou in jou geloof te versterk. Dit laat jou groei om meer en meer soos Jesus te wees. Dit laat ons toekomsverwagtinge in die heerlikheid van God sterker te word.

Die Heilige Gees getuig teenoor ons gees watter sekerheid ons regtig het in die goedheid van die Here. Paulus verklaar verder dat die Here se liefde in ons harte uit gestort is deur die werking van die Heilige Gees. So het ons deel aan Jesus se besondere eienskap naamlik die liefde.

Here, dankie vir U onverdiende goedheid toe ons nog sondaars was. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Vrugbare lewe.

Ek groet jou in die naam van Jesus Christus.

Vandag se skriflesing is Johannes 15:1-17

As julle my opdragte gehoorsaam, sal julle aan my liefde verbonde bly, net soos Ek ook die opdragte van my Vader gehoorsaam het en aan sy liefde verbonde gebly het. Johannes 15:10

Ons moet daar teen waak dat ons liefde vir mekaar en vir die Here nie verflou nie. Ons verhouding met die Here word in ons skriflesing vergelyk met die boerdery van druiwe. Die boer op die plaas is die Here. Lote wat nie vrug dra nie word afgesny en in die vuur gewerp. Net die lote wat vrug dra word versorg sodat dit volwassenheid kan bereik. 

Die vergelyking verwys na Demas wat Paulus verlaat het omdat hy verlief geraak het op die dinge van hierdie wêreld. So gebeur dit vandag nog dat gelowiges die teenswoordige wêreld verkies bo God en weg draai om te leef volgens hul eie sondige wêreldse begeertes. Indien jy enduit die lewe verkies bo God sal jy afgesny word van God se genade. Maar as jy op ʼn latere stadium weer terug draai na God - sal Hy jou weer met ope arms terug verwelkom.

Ons moet in ʼn hegte verhouding met die Here staan as ons die vrugte wil toon wat by die bekering pas. Om die Here te volg met ʼn opregte hart sal die Heilige Gees deur ons werk om hierdie vrugte aan die wêreld te toon. Hoe meer ons doenige bly met die dinge van die Here hoe duideliker sal die vrugte in jou lewe na vore kom.

Daar is ʼn wonderlike belofte vir die wat vas staan op hul geloof. God sal aan ons gee wat ons vra in gebed. Die enigste vereiste is dat jou versoek in lyn moet wees met die wil van die Here.  Hoe meer tyd ons spandeer met die Here hoe meer verander ons wil na Sy wil. 

Ons moet die liefde van die Here uitleef. Dit moet die ruimte wees waarbinne ons moet leef as gelowiges. Ons moet die liefde dink, voel en doen. Ons moet ons lewens aflê vir die een wat ons lief het – Jesus Christus. Dit is ʼn opoffering van jouself tot voordeel van ander. 

Here, mag ons gehoorsaam bly aan U wil sodat ons aan U liefde verbonde sal kan bly. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Afgekoelde liefde

Ek groet jul in die wonderlike naam van Jesus Christus.

Vandag se skriflesing is Matteus 24:3-14.

Die sonde sal so toeneem dat baie se liefde sal afkoel. Matteus 24:12

Ons lees vandag van die voorafgaande tekens van die eindtyd. Ons sien hierdie tekens vandag. Dit berei ons voor wat nog gaan kom. Dit leer ons om vas te hou aan die genade. Al hierdie tekens kom van buite die mens maar daar is ook tekens wat uit die mens kom soos die afkoeling van Christelike liefde. Die liefde wat afgekoel word is die liefde vir God en ook mens. 

Daar bestaan so baie valse profete wat God se kinders op so ʼn vlak beïnvloed dat hul wêreldse wyse begin volg in die plek van God se voorskrifte. Die grootste valse profeet in ons tyd is die aanvaarding van algemene wêreldse norme en lewenswyses wat teen die wil van God staan. Die aanvaarbare gedrag vandag is nie noodsaaklik die wil van God nie. Dwaal leraars verkondig dat dit en dat ok is met een doel voor oë – jou geestelike ondergang. Hul verkondig dat jy moet doen wat die res doen, dinge wat gekant is teen die Woord van God.

Nog ʼn teken is die verkondiging van die evangelie aan die hele wêreld. Alhoewel die liefde vir God en die mens deur wêreldse sieninge afgekoel word is daar steeds gelowiges wat vas staan op hul geloof wat als met die skrif beoordeel. Die Heilige Gees gee hul die krag om God se waarheid te verkondig, al is daar min wat bereid is om te luister. Steeds is hul gehoorsaam aan die groot opdrag om die evangelie te verkondig. Ons kan nie die mens maak luister nie maar ons kan wel die saad saai soos dit op jou hart geplaas word om te doen.

Here, mag ons liefde aan gevuur word deur die Heilige Gees om ons doel as gelowiges te volbring. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Die hantering van beproewinge.

 Ek groet jou in die naam van Jesus Christus.

Ons skriflesing vandag is Jacobus 1:2-8

My broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Jakobus 1:2. (NLV)

As gelowiges moet ons daarop ingestel wees om geestelik gesond te bly. Dit moet ons lewensdoel wees. Om geestelike volwassenheid te bereik moet jy volhard in tye van beproewinge. Om dit te bereik moet ons daaglikse moeilike omstandighede reg hanteer.

 Daagliks is ons op sosiale media platforms wat verskeie begeertes laat op kom.  Die vernaamste wapen in die vyand se hande is onsedelike begeertes wat opkom indien sekere beelde gesien word. Dit is alom bekend dat daar ʼn groot probleem is met internet pornografie.

Die verhaal van Adam en Eva in die tuin van God en die verleiding van satan is steeds aan die orde van ons daaglikse lewe. Hierdie verkeerde beelde kom op wat baie beproef. Deur die beelde word mense verlei en as die vlees inwillig tot die sondige begeertes gaan dit oor in dade wat die mens onrein laat. 

Jou reaksie op hierdie beproewinge toon die kwaliteit van jou geloof. Spreuke 4:23, se dat jy jou hart moet bewaak omrede dit jou optrede bepaal.  Bewaar jou hart deur waaksaam te wees om plekke op die internet of sosiale mediaplatvorms, wat bekend is vir ongewensde inhoud wat skadelik is vir jou geesteslewe inhou, te besoek nie.

As jy op jou eie oordeel en liggaamskrag staat maak, sal beproewinge jou oorwin. Ons het die Here se wysheid en krag nodig om as oorwinnaars te triomfeer. Die Here sal ons leiding gee hoe om elke probleem in ons lewens te oorkom. 

Sekere situasies beïnvloed ons gesonde oordeel en veroorsaak dat ons die verkeerde besluite neem. Die Here nooi ons uit om na Hom toe te kom vir lewenswysheid om hierdie begeerlikhede hok te slaan. Daar is immers geskrywe dat as ons vra sal ons ontvang.  

Here, gee ons die wysheid om beproewinge op die regte manier te hanteer. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

  • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
  • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...