Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.
Wys tans plasings met die etiket Advent. Wys alle plasings
Wys tans plasings met die etiket Advent. Wys alle plasings

Jesus se opdrag aan gelowiges

Die skriflesing in vandag se gedagte vind ons in Matteus 28:16-20.

Gaan dan, maak al die nasies my dissipels, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Matteus 28:19. (NLV)

Dit gebeur dat gelowiges die pad duister raak en dan weer op ʼn pint kom waar hul weer ʼn herontmoeting beleef met Jesus Christus. Tydens die herontmoeting word jy nie net terug verwelkom nie maar word jou roeping herbevestig. Die Godsverskyning word ervaar tydens gebed. Die herontmoeting lewer ook twyfelagtigheid op weens selfveroordeling van onvermoë.

Twyfelagtigheid hou gevaar in om jou lewensdoel as gelowiges ten volle uit te leef. Die twyfel moet bestry word met geloof van glo en doen. Saam met die opdrag kom ook ʼn wonderlike belofte. Jesus sal met jou wees met elke tree wat jy gee. Saam met dit deel God Sy skeppingsalmag met ons om Sy werk op aarde voort te sit. 

Jesus is in staat om ons in alle omstandighede te beskerm om ons lewensdoel van gehoorsaamheid uit te leef. Ons is geroep om Sy waarheid te verkondig op welke wyse ook al. Al deel jy net ʼn christelike Facebook boodskap, of deel ʼn vers met ander, al deel jy jou gedagtes op ʼn webjoernaal – vervul jy hierdie opdrag. Deur jou dade kan jy ook Christus se waarheid verkondig. 

Hoe meer jy alleen tyd spandeer met die Here, hoe makliker sal dit word om die Here se waarheid uit te leef - te deel met ander. Deur ons diensbaarheid word die gemeenskap van gelowiges op gebou en die Here se heerskappy word gevestig op aarde. 

Here, mag ons in staat wees om U waarheid te verkondig soos U die vermoëns in ons plaas. In Jesus Naam. Amen.


Jesus se geboorte

Die verhaal van die geboorte van Jesus is alom bekend. Die verhaal kan gelees word in Matteus 1:18 – 2:12. Lukas het ook sy vertaling neer gepen in Lukas 1:26 – 2:20. Op die dag het die Here vlees geword om vir ons ʼn verlossing van sonde te bewerkstellig. Dit is gepas om net weer by die verhaal stil te staan en onself te herinner aan die geboorte van ons Redder, Jesus Christus.

In die tyd van Johannes se geboorte het keiser Augustus ʼn bevel uitgevaardig dat die hele volk getel moet  word. Elkeen moes hul laat inskryf in hul eie stede. So het dit gebeur dat Josef en Maria na Judea vertrek het sodat hul ingeskryf kon word. 

Met hul aankoms in Judea was daar geen herberg beskikbaar weens die toestroom van mense wat ingeskryf moes word. Josef en Maria het toe ʼn slaapplek gekry in ʼn stal. In die nag is Jesus gebore. Jesus was toe gedraai in doeke en in ʼn krip neer gele. 

Buite Bethlehem was daar skaapwagters wat na hul skape omgesien het. N engele het aan hul verskyn met die boodskap dat daar vir julle in die stad van Dawid ʼn verlosser gebore is. Hul sal die kindjie in doeke vind in ʼn krip. Hul het Jesus toe besoek en aan Maria en Josef meegedeel wat die engele aan hul gesê het. Die skaap wagters het toe teruggegaan waar hul vandaan kom.

Jesus is gebore in Judea tydens die regering jaar van koning Herodes. Die stere kykers uit die ooste  in Jerusalem het aangekom op soek na Jesus. Hul het Sy ster sien opkom en wil hulde aan Hom bring. Die geboorte van Jesus as koning van die jode het Herodes ontstel. Hy het  navraag gedoen oor Jesus en uit gevind dat Jesus gebore sal word in Bethlehem in Judea. Dit was die bevestiging van vroeër profete wat voorspel het dat uit Bethlehem in die gebied Juda sal die leier kom wat ʼn Herder sal wees vir Israel. 

Herodes se komplot het hier begin toe hy die sterrekykers beveel het om as spioene vir hom moet optree ten einde uit te vind presies waar Jesus Homself bevind. Die ster van Bethlehem het hul gelei tot by die plek waar Jesus gebore is. Hul het hulde aan Hom gebring en aan Hom geskenke gegee. Die sterrekykers het egter nie terug gegaan na Herodes nie maar na hul eie land terug gekeer.
Die Aankondiging

 Daar bestaan ʼn noue verband tussen die aankondiging van Johannes die doper se geboorte en die aankondiging van Jesus se geboorte. In die gedagte gaan ons na al twee aankondigings kyk. Al twee aankondigings is voortlopende gebeurtenisse van God se verlossings plan.

Josef (Marie se man) was ʼn afstammeling van Dawid en Maria se herkoms is onbekend. Al twee was gelowiges. Hul het gewoon in die dorp Galilea in Nasaret. Dit is in die dorp toe die Engel Gabriël aan Maria verskyn het. 

Ons lees van die aankondiging van Johannes in Lukas1:5-25. Sagaria en Elisabeth (Johannes se ouers), was ook gelowiges. Hul het geen kinders gehad weens Elisabeth se onvrugbaarheid en was op ʼn gevorderde ouderdom van hul lewe. Die Engel Gabriël het die aankondiging van Johannes se geboorte aan Sagaria bekend gemaak. 

Elisabeth was ses maande swanger toe Jesus se geboorte aan gekondig word. Die Engel Gabriël het ook Jesus se geboorte aan Maria bekend gemaak. Maria was verwonderd oor die aankondiging omrede sy nog nooit gemeenskap met ʼn man gehad het nie. Sy was meegedeel dat die kind verwek sal word deur die werking van die Heilige Gees.

Johannes was ter wêreld gebring deur die vlees en Jesus deur die Gees. So het daar ʼn besondere verbinding gekom tussen vlees en Gees. Jesus was reeds aan die begin af daar en het so vlees geword deur die geboorte van Maria. Die Gees van God was ook van die begin af daar. 

Die Heilige Gees was in die ou testament op sommige en in sommige soos dit bekend gemaak word in die Woord. Die Gees was nie in almal nie. Sedert die besondere verbinding tussen vlees en Gees is die Heilige Gees nou binne in elke gelowige. Dis iets besonders om oor na te dink.

Hierdie aankondigings berei ons voor vir die herdenking van Jesus Christus se geboorte en die voorbereiding vir Sy tweede koms. Die aankondiging word ook gemaak om ons eie lewens te evalueer en reg te maak. God roep ons tot heiligheid.

Die aankondiging van Johannes se geboorte dra by tot die voorspelling van Christus se geboorte.


Johannes en Jesus

 Ons is nou in die tweede week van Advent. Dit is ʼn tyd van selfondersoek ter voorbereiding vir die koms van Jesus. 

Jesaja het juis van Johannes gepraat toe hy gesê het: “Hy is ’n stem wat uitroep in die woestyn: ‘Kry die Here se pad gereed! Maak vir Hom ’n hoof weg! ’” Matteus3:3. (NLV)


Johannes het klere van kameelhaar gedra met ʼn leerband om sy heupe. Hy het van veldheuning  en sprinkane gelewe. Baie het na hom gekom om gedoop te word. Johannes het aan die Fariseërs gesê om vrugte te dra wat by die bekering pas.

Johannes verklaar verder dat hy doop met water, maar die Een wat na hom kom sal hul met die Heilige Gees en met vuur doop. 

Daar is verskeie  verskynsel wat Johannes verbind met Elia. Elia het die woestyn in gevlug omrede Isebel hom wou dood maak. Ons lees in 2 Konings 1:8 dat hy velklere met ʼn velgordel gedra het. Jesus verbind Johannes en Elia in Matteus 17:12-13. Jesus verklaar dat Elia reeds gekom het maar hy was nie herken nie. Die dissipels het verstaan dat dit Johannes was.

Iemand roep om ʼn pad in die woestyn  vir die Here reg te maak, daar moet in die barre wêreld 'n grootpad vir God gemaak word. Ons vind hier die oproep om voorbereiding te tref vir die koms van die Here. Ons word geroep om selfondersoek te doen oor wat in ons harte aan gaan. Maak klaar met sonde en bekeer jou is die oproep.

Die Here kom met genade en ons moet daarvoor gereed maak. Ons moet plek maak vir die Here in ons harte. Johannes het bekering verkondig en baie het tot bekering gekom en hul laat doop. Luister wat die woord van die Here vandag aan jou bekend maak. Speel klaar met sonde, draai weg van sonde en kom tot bekering.

Bronnelys

  • https://www.sermoncentral.com/sermons/the-appearance-of-john-the-baptist-mark-a-barber-sermon-on-baptism-243364
  • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
  •  Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.
Jesus in die Ou-Testament

 

Advent verwys na die koms van die Here. Dit is ʼn tydperk waar ons ons harte moet voorberei vir die viering van Jesus se geboorte asook om onself voor te berei vir die tweede koms van Jesus. Die Liturgiese Kalender begin  by Advent. Die jaar val dit op 28 November 2021.  Al my gedagtes in Desember sal handel oor die voorbereiding van die koms van onse Here Jesus Christus.


In die begin was die Woord daar, en die woord was by God, en die Woord was self God. Johannes 1:1.

Die Here was reeds daar in die begin van alle dinge. Reg deur die ou-testament vind ons bewyse waar die Here se geboorte aan gekondig word, lank voordat dit wel gebeur het.  Self die roeping van Abram verkondig Jesus Christus.

Die Here beloof Abram dat hy sal seën wie hom seën, die een wat Abram vervloek sal vervloek word. Deur Abram sal die volke van die aarde geseënd wees. (Genesis 12). Uit Abram sal die redder kom. Daar staan geskrywe in Handelinge 3:25-26, dat Abram se nakomelinge sal ʼn seëning wees vir alle volke op die aarde. God het Sy enigste Seun gestuur om te sterf vir ons sondes sodat elkeen wat glo gered sal word.

Regdeur die geskiedenis vanaf Abram tot Dawid verkondig die koms van die Here tot redding van almal wat glo.

Ons lees in Jesaja 7:14, van ʼn jong vrou wat swanger sal word en ʼn seun in die wêreld bring wie se naam Immanuel genoem sal word. Hierdie profesie het tot stand gekom in Lukas 1:35, toe die geboorte van Jesus aangekondig word deur die Engel van die Here.

In Hosea 11:1, toon dat die Here uit Egipte sal kom. Dit het tot vervulling gekom Matteus 2. Die geboorte van Jesus in Bethlehem woord voorspel in Miga 5:1-2, met die vervulling in Matteus 2:5.

Die ou-testament het die mens voorberei vir die geboorte van Jesus asook die rede hoekom Hy sal kom. Vandag lees ons die woord en word nie net ingelig oor Ou-Testamenties voorspellings nie maar ook die tweede koms van die Here met Sy oordeel oor sonde.

 

Bronnelys van die gedagte.

·         https://www.jesusfilm.org/blog-and-stories/old-testament-prophecies.html

·         https://bybelgenootskap.co.za/

Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...