Neem asseblief kennis dat ek filiasie links in my joernaal gebruik waaruit ek ʼn inkomste verdien.

Eengesindheid

Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus

Ons skriflesing vandag is Filippense 2:1-4

Julle is mos deur Christus bemoedig en deur sy liefde getroos! Julle het die gemeenskap beleef wat die Gees bewerk! Julle weet wat omgee en meelewing beteken! Filippense 2:1. (NLV)

Paulus waarsku ons teen selfgesentreerdheid en beklemtoon geestelike eenheid. Ons as gelowiges moet een in liefde, een in hart en een in doel wees. Hierdie woorde van Paulus is gemik op diegene wat reeds tot die geloof gekom het. Dit moet die gesindheid wees onder die kinders van die Here.

Deur die kruis van genade is ons met die Here gebind en deur Sy liefde getroos. Die Heilige Gees het in elke gelowiges se hart ingekom en leer ons wat geestelike eenheid regtig beteken. Deur die Gees moet ons hierdie eenheid uit leef. 

Die gesegde van doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil word dra ʼn besonder betekenis. Dit beteken dat ons die liefde en genade van Here moet toon aan ons Mede gelowiges. Deur om dit te doen volg ons Jesus se voorbeeld om vir ander om te gee soos die Here vir ons omgee.

In die feesgety moet ons met ander deel wat minder as onself het. Reik die Kersfees uit na iemand wat jy weet gebuk gaan onder moeilike omstandighede. Deur hierdie eenvoudige daad toon jy die Here se liefde en genade aan ander.

Wat die een hand doen moet die ander hande nie van weet nie. Daar moet nie boek gehou word oor jou goeie dade nie. Jy moet nie spog oor wat jy doen aan hul wat in nood is nie. Met jou liefdes dade moet daar niks terug verwag word nie. Hierdie liefdes dade moet gedoen word met opregte liefde.

Here, seën ons sodat ons n seëning kan wees vir ander. Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.


Christus se voorbeeld

Ek groet jul in die naam van onse verlosser, Jesus Christus.

Ons skriflesing vandag is Efesiërs 5:1-14.

Ja, leef ’n lewe van liefde soos ook Christus ons liefgehad het deur Homself vir ons oor te gee as ’n lieflike reukoffer aan God. Efesiërs 5:2. (NLV)

Ons vind in ons skriflesing Paulus se riglyne vir ʼn nuwe lewe in Jesus Christus. Die liefde wat die Here aan ons betoon moet ons ook aan ander toon. Ons word opgeroep om Jesus se voorbeeld te volg. Ons moet nie net ons gesin en familie lede lief hê nie maar ook die wat jou te na kom.

Ons lewenstyl moet dit wat ons met die mond bely bevestig. Ons moet so lewe dat dit wat die Here aan ons gee deur genade ook aan ander oordra. Waak daarop om jou doenig te hou wat God se goedkeuring wegdra.

Deur betrokke te raak by verkeerde dinge rig skade aan die beeld van God. Hierdie dinge moet nie net vermy word nie maar ook bloot gestel word. Jy moet ʼn standpunt in neem om op te staan vir die waarheid. Alle dinge moet teen die Woord gemeet word om die egtheid te bepaal. Gebruik die geleenthede wat opkom om God se waarheid bekend te maak in ʼn sekere saak.

Die Heilige Gees help ons om ʼn gesonde voorbeeld van die Here te wees. Die Gees van God sit Jesus se aardse bediening voort deur ons lewens. Hy gee ons die kennis en insig wanneer om te praat en wanneer om stil te wees. Soms dra ons hantering van ʼn sekere saak ʼn sterker boodskap uit as woorde. N lewe deur die Gees laat ons soos herders optree.

Here, mag ons ʼn lewe van liefde lei soos U ʼn voorbeeld is vir ons almal. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

·         Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

Jesus se geboorte

Die verhaal van die geboorte van Jesus is alom bekend. Die verhaal kan gelees word in Matteus 1:18 – 2:12. Lukas het ook sy vertaling neer gepen in Lukas 1:26 – 2:20. Op die dag het die Here vlees geword om vir ons ʼn verlossing van sonde te bewerkstellig. Dit is gepas om net weer by die verhaal stil te staan en onself te herinner aan die geboorte van ons Redder, Jesus Christus.

In die tyd van Johannes se geboorte het keiser Augustus ʼn bevel uitgevaardig dat die hele volk getel moet  word. Elkeen moes hul laat inskryf in hul eie stede. So het dit gebeur dat Josef en Maria na Judea vertrek het sodat hul ingeskryf kon word. 

Met hul aankoms in Judea was daar geen herberg beskikbaar weens die toestroom van mense wat ingeskryf moes word. Josef en Maria het toe ʼn slaapplek gekry in ʼn stal. In die nag is Jesus gebore. Jesus was toe gedraai in doeke en in ʼn krip neer gele. 

Buite Bethlehem was daar skaapwagters wat na hul skape omgesien het. N engele het aan hul verskyn met die boodskap dat daar vir julle in die stad van Dawid ʼn verlosser gebore is. Hul sal die kindjie in doeke vind in ʼn krip. Hul het Jesus toe besoek en aan Maria en Josef meegedeel wat die engele aan hul gesê het. Die skaap wagters het toe teruggegaan waar hul vandaan kom.

Jesus is gebore in Judea tydens die regering jaar van koning Herodes. Die stere kykers uit die ooste  in Jerusalem het aangekom op soek na Jesus. Hul het Sy ster sien opkom en wil hulde aan Hom bring. Die geboorte van Jesus as koning van die jode het Herodes ontstel. Hy het  navraag gedoen oor Jesus en uit gevind dat Jesus gebore sal word in Bethlehem in Judea. Dit was die bevestiging van vroeër profete wat voorspel het dat uit Bethlehem in die gebied Juda sal die leier kom wat ʼn Herder sal wees vir Israel. 

Herodes se komplot het hier begin toe hy die sterrekykers beveel het om as spioene vir hom moet optree ten einde uit te vind presies waar Jesus Homself bevind. Die ster van Bethlehem het hul gelei tot by die plek waar Jesus gebore is. Hul het hulde aan Hom gebring en aan Hom geskenke gegee. Die sterrekykers het egter nie terug gegaan na Herodes nie maar na hul eie land terug gekeer.
Die Liefde van God

Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, onse Here.

Vandag se skriflesing is Romeine 5:1-11

En hierdie toekomsverwagting sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Hy het sy liefde mos in ons harte uitgestort deur sy Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het. Romeine 5:5. (NLV)

Deur die kruis het Jesus ons vrygespreek en nou is daar vrede tussen ons en God. Niemand en niks kan hierdie versekering van ons weg vat nie. Dit gee ons rede om te jubel omdat God se goedheid ons sin is. Ons bevind ons nou in die Here se onverdiende genade.

Ondersoek die Here se beloftes in die woord. Bestudeer dit en laat dit toe om jou denke te vernuwe. Jy sal ondervind dat in die proses van selfontwikkeling sal die Heilige Gees binne in jou begin werk en jou verander. Deur hierdie werking van die Heilige Gees sal jy meer soos Jesus begin leef. Dit sal jou met verwondering laat om God se lof te besing.

Swaarkry maak deel hiervan uit. Jesus het self vir ons deur Sy woord gewaarsku dat ons moeilike tye sal beleef. Paulus  gee ons egter die versekering dat hierdie tye ons sal versterk in in ons sekerheid wat ons het in Christus Jesus. So kan ons ook in die swaarkry geluk ondervind.

Swaarky tye is nie daar om jou af te breek nie maar om jou in jou geloof te versterk. Dit laat jou groei om meer en meer soos Jesus te wees. Dit laat ons toekomsverwagtinge in die heerlikheid van God sterker te word.

Die Heilige Gees getuig teenoor ons gees watter sekerheid ons regtig het in die goedheid van die Here. Paulus verklaar verder dat die Here se liefde in ons harte uit gestort is deur die werking van die Heilige Gees. So het ons deel aan Jesus se besondere eienskap naamlik die liefde.

Here, dankie vir U onverdiende goedheid toe ons nog sondaars was. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Vrugbare lewe.

Ek groet jou in die naam van Jesus Christus.

Vandag se skriflesing is Johannes 15:1-17

As julle my opdragte gehoorsaam, sal julle aan my liefde verbonde bly, net soos Ek ook die opdragte van my Vader gehoorsaam het en aan sy liefde verbonde gebly het. Johannes 15:10

Ons moet daar teen waak dat ons liefde vir mekaar en vir die Here nie verflou nie. Ons verhouding met die Here word in ons skriflesing vergelyk met die boerdery van druiwe. Die boer op die plaas is die Here. Lote wat nie vrug dra nie word afgesny en in die vuur gewerp. Net die lote wat vrug dra word versorg sodat dit volwassenheid kan bereik. 

Die vergelyking verwys na Demas wat Paulus verlaat het omdat hy verlief geraak het op die dinge van hierdie wêreld. So gebeur dit vandag nog dat gelowiges die teenswoordige wêreld verkies bo God en weg draai om te leef volgens hul eie sondige wêreldse begeertes. Indien jy enduit die lewe verkies bo God sal jy afgesny word van God se genade. Maar as jy op ʼn latere stadium weer terug draai na God - sal Hy jou weer met ope arms terug verwelkom.

Ons moet in ʼn hegte verhouding met die Here staan as ons die vrugte wil toon wat by die bekering pas. Om die Here te volg met ʼn opregte hart sal die Heilige Gees deur ons werk om hierdie vrugte aan die wêreld te toon. Hoe meer ons doenige bly met die dinge van die Here hoe duideliker sal die vrugte in jou lewe na vore kom.

Daar is ʼn wonderlike belofte vir die wat vas staan op hul geloof. God sal aan ons gee wat ons vra in gebed. Die enigste vereiste is dat jou versoek in lyn moet wees met die wil van die Here.  Hoe meer tyd ons spandeer met die Here hoe meer verander ons wil na Sy wil. 

Ons moet die liefde van die Here uitleef. Dit moet die ruimte wees waarbinne ons moet leef as gelowiges. Ons moet die liefde dink, voel en doen. Ons moet ons lewens aflê vir die een wat ons lief het – Jesus Christus. Dit is ʼn opoffering van jouself tot voordeel van ander. 

Here, mag ons gehoorsaam bly aan U wil sodat ons aan U liefde verbonde sal kan bly. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Afgekoelde liefde

Ek groet jul in die wonderlike naam van Jesus Christus.

Vandag se skriflesing is Matteus 24:3-14.

Die sonde sal so toeneem dat baie se liefde sal afkoel. Matteus 24:12

Ons lees vandag van die voorafgaande tekens van die eindtyd. Ons sien hierdie tekens vandag. Dit berei ons voor wat nog gaan kom. Dit leer ons om vas te hou aan die genade. Al hierdie tekens kom van buite die mens maar daar is ook tekens wat uit die mens kom soos die afkoeling van Christelike liefde. Die liefde wat afgekoel word is die liefde vir God en ook mens. 

Daar bestaan so baie valse profete wat God se kinders op so ʼn vlak beïnvloed dat hul wêreldse wyse begin volg in die plek van God se voorskrifte. Die grootste valse profeet in ons tyd is die aanvaarding van algemene wêreldse norme en lewenswyses wat teen die wil van God staan. Die aanvaarbare gedrag vandag is nie noodsaaklik die wil van God nie. Dwaal leraars verkondig dat dit en dat ok is met een doel voor oë – jou geestelike ondergang. Hul verkondig dat jy moet doen wat die res doen, dinge wat gekant is teen die Woord van God.

Nog ʼn teken is die verkondiging van die evangelie aan die hele wêreld. Alhoewel die liefde vir God en die mens deur wêreldse sieninge afgekoel word is daar steeds gelowiges wat vas staan op hul geloof wat als met die skrif beoordeel. Die Heilige Gees gee hul die krag om God se waarheid te verkondig, al is daar min wat bereid is om te luister. Steeds is hul gehoorsaam aan die groot opdrag om die evangelie te verkondig. Ons kan nie die mens maak luister nie maar ons kan wel die saad saai soos dit op jou hart geplaas word om te doen.

Here, mag ons liefde aan gevuur word deur die Heilige Gees om ons doel as gelowiges te volbring. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Die hantering van beproewinge.

 Ek groet jou in die naam van Jesus Christus.

Ons skriflesing vandag is Jacobus 1:2-8

My broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Jakobus 1:2. (NLV)

As gelowiges moet ons daarop ingestel wees om geestelik gesond te bly. Dit moet ons lewensdoel wees. Om geestelike volwassenheid te bereik moet jy volhard in tye van beproewinge. Om dit te bereik moet ons daaglikse moeilike omstandighede reg hanteer.

 Daagliks is ons op sosiale media platforms wat verskeie begeertes laat op kom.  Die vernaamste wapen in die vyand se hande is onsedelike begeertes wat opkom indien sekere beelde gesien word. Dit is alom bekend dat daar ʼn groot probleem is met internet pornografie.

Die verhaal van Adam en Eva in die tuin van God en die verleiding van satan is steeds aan die orde van ons daaglikse lewe. Hierdie verkeerde beelde kom op wat baie beproef. Deur die beelde word mense verlei en as die vlees inwillig tot die sondige begeertes gaan dit oor in dade wat die mens onrein laat. 

Jou reaksie op hierdie beproewinge toon die kwaliteit van jou geloof. Spreuke 4:23, se dat jy jou hart moet bewaak omrede dit jou optrede bepaal.  Bewaar jou hart deur waaksaam te wees om plekke op die internet of sosiale mediaplatvorms, wat bekend is vir ongewensde inhoud wat skadelik is vir jou geesteslewe inhou, te besoek nie.

As jy op jou eie oordeel en liggaamskrag staat maak, sal beproewinge jou oorwin. Ons het die Here se wysheid en krag nodig om as oorwinnaars te triomfeer. Die Here sal ons leiding gee hoe om elke probleem in ons lewens te oorkom. 

Sekere situasies beïnvloed ons gesonde oordeel en veroorsaak dat ons die verkeerde besluite neem. Die Here nooi ons uit om na Hom toe te kom vir lewenswysheid om hierdie begeerlikhede hok te slaan. Daar is immers geskrywe dat as ons vra sal ons ontvang.  

Here, gee ons die wysheid om beproewinge op die regte manier te hanteer. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Ons oë op Jesus

 Ek groet jul in die naam bo elke naam, Jesus Christus.

Ons skriflesing is Hebreërs 12:1-3

Ons oë vasgenael op Jesus, die Voorganger en Voleinder van ons geloofswedloop. Hy het ter wille van die blydskap wat daar voor vir Hom gewag het, die kruis verduur. Ja, Hy het Hom selfs deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie. En nou sit Hy op die ereplek langs God op die troon! Hebreërs 12:2. (NLV)

Volharding in die geloof word vergelyk met die volharding in ʼn wedloop. Voor ʼn wedloop word sekere voorbereidings gedoen om te verseker dat jy die beste resultate moontlik sal bereik. Ons moet dieselfde gesindheid ontwikkel as dit kom by ons geloofslewe. 

Bo en behalwe om die wedloop te hardloop met al jou krag moet ons lewensvoorbereiding van so ʼn aard wees dat ons volwaardig geag sal word om die koninkryk te betree. Ons moet die vrugte ten alle tye betoon wat by die bekering pas.

Ons fokus moet met alles in ons met volharding in stel om end uit die hemelse doel te bereik. Om totaal en al gefokus te bly bepaal ons sukses. Daar sal wel afwykings wees, maar ons dien ʼn God van genade wat ons weer vinnig op die regte koers sal bring.

Die sonde bring ons van koers af. Jy kan nie op God vertrou met ongehoorsaamheid nie. Soos klere gewas word moet die binneste ook gewas word deur stilte voor God met afsku vir als wat verkeerd is.  Wanneer ons met ʼn eerlike hart ons oortredinge bely is God getrou en reg verdig om dit van ons te vergewe.  Die selfde genade moet aan jou naaste betoon word deur hul te vergewe wat hul ook al aan jou gedoen het.

Met my oë vasgenael op Jesus beteken vir my om te besef dat die honderd jaar op aarde nie die ewigheid saam met God vergelyk kan word nie. Ek besef dat als nou tydelik is. Maar as ek die wedloop voluit hardloop en die prys behaal wat Jesus aan my gaan gee vir gehoorsaamheid  - oortref dit als wat ek nou beleef

Here, mag ons oë op U gerig wees tot aan die einde van die aardse wedloop. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Vervulling van vreugde

 Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, die Een wat was, die Een wat is en die Een wat kom.

Ons skriflesing vandag is Handelinge 2:14-36

U het my die paaie geleer wat na die lewe lei, U sal my bly maak met u teenwoordigheid.’      Hanedelinge 2:28. (NLV) 

Die rol van die Heilige Gees in die ou testament verskil nie veel van die rol in die nuwe testament nie. Daar is wel ʼn verskil wat opgemerk kan word. Die inwoning van die Heilige Gees in die ou testament was selektief en tydelik. Ons lees in 1 Samuel 10:10 dat die Here se Gees in Saul begin werk het om te profeteer. In 1 Samuel 14:16, het die Here se Gees, Saul verlaat.

Die groot verskil is dat die Gees op sekere Ou Testamentiese individue gekom het  vir 'n spesifieke taak, ongeag hul geestelike toestand. In die nuwe testament is die inwoning van die Heilige Gees permanent. Met die vervulling van die Heilige Gees word ons ook vervul met vreugde. Soos ons alreeds gesien en gehoor het is een van die vrugte van die Heili Gees – vreugde. 

Die pint is? Vreugde is permanent in jou. Dit kan nie weg gevat word nie. Dit verlaat jou nie. Dit is met jou 24/7. 

Alhoewel ons permanente vreugde het kan ons ook met tye bedroefd raak. Maar die vreugde in ons gee ons hoop en die nodig krag sodat die bedroefdheid nie permanent is nie. Dit word wel oorwin deur die vreugde in ons.  Ons sien Jesus Christus se hoop in donker tye. 

Here, lei ons op ons lewenspad sodat ons by die beloofde land sal uitkom. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Die Aankondiging

 Daar bestaan ʼn noue verband tussen die aankondiging van Johannes die doper se geboorte en die aankondiging van Jesus se geboorte. In die gedagte gaan ons na al twee aankondigings kyk. Al twee aankondigings is voortlopende gebeurtenisse van God se verlossings plan.

Josef (Marie se man) was ʼn afstammeling van Dawid en Maria se herkoms is onbekend. Al twee was gelowiges. Hul het gewoon in die dorp Galilea in Nasaret. Dit is in die dorp toe die Engel Gabriël aan Maria verskyn het. 

Ons lees van die aankondiging van Johannes in Lukas1:5-25. Sagaria en Elisabeth (Johannes se ouers), was ook gelowiges. Hul het geen kinders gehad weens Elisabeth se onvrugbaarheid en was op ʼn gevorderde ouderdom van hul lewe. Die Engel Gabriël het die aankondiging van Johannes se geboorte aan Sagaria bekend gemaak. 

Elisabeth was ses maande swanger toe Jesus se geboorte aan gekondig word. Die Engel Gabriël het ook Jesus se geboorte aan Maria bekend gemaak. Maria was verwonderd oor die aankondiging omrede sy nog nooit gemeenskap met ʼn man gehad het nie. Sy was meegedeel dat die kind verwek sal word deur die werking van die Heilige Gees.

Johannes was ter wêreld gebring deur die vlees en Jesus deur die Gees. So het daar ʼn besondere verbinding gekom tussen vlees en Gees. Jesus was reeds aan die begin af daar en het so vlees geword deur die geboorte van Maria. Die Gees van God was ook van die begin af daar. 

Die Heilige Gees was in die ou testament op sommige en in sommige soos dit bekend gemaak word in die Woord. Die Gees was nie in almal nie. Sedert die besondere verbinding tussen vlees en Gees is die Heilige Gees nou binne in elke gelowige. Dis iets besonders om oor na te dink.

Hierdie aankondigings berei ons voor vir die herdenking van Jesus Christus se geboorte en die voorbereiding vir Sy tweede koms. Die aankondiging word ook gemaak om ons eie lewens te evalueer en reg te maak. God roep ons tot heiligheid.

Die aankondiging van Johannes se geboorte dra by tot die voorspelling van Christus se geboorte.


Deel die vreugde

 Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, die Here.

Ons skriflesing vandag is Lukas 1:39-45

Toe jy ingekom en my gegroet het, het my kindjie van vreugde beweeg die oomblik toe ek jou stem hoor! Lukas 1:44. (NLV)

Ons sit nie net in die tyd van voorbereiding vir die vuringe van Christus se geboorte nie. Ons sit nie net in die tyd van voorbereiding van die tweede koms van die Here nie. Ons sit in ʼn tyd waar ons die vreugde van Jesus Christus met mekaar moet te deel.

Ons bevind ons hier tussen die aankondiging en die vervulling van die geboorte van Jesus en Johannes. Die twee moeders deel hul vreugde met mekaar. Die verhaal bring opgewondenheid oor dit waarmee God besig is. Hierdie gebeurtenisse hou net vir ons seëninge en genade in wat ons reeds ontvang het deur Jesus se verlossings daad op die kruis. Na die kruis is ons ook nie alleen gelaat nie. Jesus het Sy Gees vir ons agter gelaat om ons by te staan tot met Sy wederkoms. 

Een van die vrugte van die Heilige Gees is vreugde. Die Gees van God is in ons, so ook die vreugde wat Hy met ons deel. Lewens ervaringe mag dalk die vreugde verdoof maar nie weg vat nie. Besef vandag dat jy nie alleen is nie en dat die Here met jou is, so ook Sy vreugde. In alle omstandighede moet ons God se vreugde soek en Hy sal ons gee wat ons nodig het. Deel die vreugde met ander.

Dit is nou ʼn tyd van samekoms om Christus te herdenk. Ons moet die vreugde wat Jesus ons gee met mekaar deel. Dit is ʼn tyd om voorsiening te maak aan die behoeftiges in ons geledere. Dis ʼn tyd om God se genade aan ons naaste te betoon. N tyd om as familie by mekaar te kom en Jesus Christus se genade met mekaar te deel. 

Ons het ʼn sosiale verantwoordelikheid om belangstelling te toon in mekaar se lewens. Gebruik hierdie tyd om ʼn verskil te maak in iemand se lewe.

Here, mag U vreugde deur ons families en geliefdes spoel. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.


Gehoorsaamheid bring vreugde.

 EK groet jou in die naam van Jesus, onse Here.

Vandag se skriflesing is Matteus 25:14-30

Die eienaar het hom geprys en gesê: ‘Uitstekend! Jy is ’n voortreflike slaaf; een op wie ek kan staatmaak. In die kleine het jy jou betroubaar bewys. Daarom gaan ek nog baie groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou. Kom vier saam met my fees.’ Matteus 25:23. (NLV)

Ons vind in ons skriflesing die gelykenis van die drie slawe en die muntstukke. Hierdie gelykenis handel oor ons natuurlike vermoëns of talente wat God aan ons gee.  Deur gehoorsaam te wees om jou natuurlike vermoëns te gebruik vir die uitbreiding van die Here se koninkryk bring vreugde.

Baie wonder oor wat hul talente is. Dink na oor die beskrywing van natuurlike vermoëns. Dit is iets waartoe jy in staat is sonder min of weinig inspanning. Dit is iets wat jy sonder moeite kan doen, iets wat vir jou genotvol is om te doen. Dit is daardie iets wat in lyn is met die Here se wil.

Sommige kan skilder, ander skryf, ander doen fisiese evangelisasie werk, ander is permanent in die bediening en ander leef net eenvoudig in God se liefde sodat dit sigbaar is aan ander. Soms vind jy jou talent in ʼn vroeë stadium van jou lewe, ander vind dit eers later.

Ek moes eers deur ʼn woestyn tydperk van bybelse 40 jaar gaan weens ongeloof voordat ek dit begin uit leef het. Ek het geglo ek kan nie en dus het ek ook nie. As jongeling ondervind jy miskien ook die ongeloof en miskien ook afbrekende kommentaar wat oor jou lewe uit gespreek word.

Som word jy eers op ʼn ontwikkelings reistog geneem vir toekomstige diensbaarheid. In die veertig jaar se ongeloof het ek baie geleer rondom die lewe van ongeloof en die vrug wat daaraan gekoppel is.  In die tydperk was min vreugde te vinde. Daar was wel vreugde van korte duur, nie die soort vrede wat jy deur gehoorsaamheid aan God kan vind nie. Die vrede wat die Here jou gee is voortdurend.

Here, mag U elke struikel blok in ons lewens verwyder om ons Goddelike natuurlike vermoëns uit te leef. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.
 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.


Die vrede van God

Ek groet jul in die naam van Jesus.

Ons skriflesing vandag is Filippense 4:2-9

Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle Hom ook dank vir alles wat Hy doen. En God se vrede, wat meer is as wat ’n mens dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Filippense 4:6-7. (NLV)


Om oor niks bekommerd te wees klink ontmoontlik. Ons almal het bekommernisse oor een of ander situasie. Nuus gebeure alleen gee ons rede om oor die toekoms te bekommer. Steeds praat Paulus hier van ʼn lewe sonder bekommernis.  

Paulus se oplossing vir die probleem is om bekommernis te ontskep in gebede. Dit kom daar op neer dat indien jy minder bekommernisse wil hê moet jy meer bid. Elke keer wanneer jy bekommerd raak is dit ʼn teken dat jy voor God moet stil raak.

Die spesifieke situasie moet voor Jesus se voete neer gelê word. Praat met die Here oor die situasie, sê vir Hom wat jou so bekommer en hoekom. Al weet Hy reeds van jou situasie wil Hy steeds hê dat jy met Hom daaroor moet praat.

Jy sal agterkom dat vrede jou sal begin omvou soos jy in gebed verkeer oor die probleem. Hierdie vrede is nie van korte duur soos die vrede van hierdie wêreld nie. Dit is ʼn tipe vrede wat jou sal dra deur die probleem. 

Dit herinner jou dat jy nie alleen is nie en dat die Here help dra aan die bagasie. Die Here help nie net om die probleem te dra nie, Hy sal dit van jou skouers af haal en op Sy eie skouers sit.

Here, help ons om alles in gebed bekend te maak sodat ons vrede kan ontvang. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

 • Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.
 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 • Marius Nel, (2007), Wat sê die bybel oor...., 1ste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.


Om in vrede te leef

 Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here.

Vandag se skriflesing is Romeine 12:17-21

Sover dit vir julle moontlik is, moet julle goeie verhoudings handhaaf met alle mense. Romeine 12:18.(NLV)


Ons is verteenwoordigers van Jesus Christus. Ons karakter eienskap moet ooreenstem met die van Jesus. Die gelowige se taak is om die evangelie aan mense bekend te maak deur ons lewenswandel. As ons nie die liefde van Jesus bekend maak nie kan ons ʼn struikelblok wees in ander se geloofslewe.

Dit sal gebeur dat sommige vyandskap teen jou sal koester omdat jy vir Jesus lewe. Baie sal ʼn geloofslewe nie verstaan nie en dit uitkryt as niksbeduidend. Die kritiek het al baie gelowiges laat afsien van ʼn lewe met Jesus. Hul keer terug na die teenswoordige wêreld en verval dieper in die sonde. Die wêreld verwerp God se goedheid en liefde.

Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie iemand wat julle beledig, terugbeledig nie. Inteendeel, jou antwoord moet ’n seënwens wees. Dít is waartoe God julle geroep het en waarvoor Hy julle sal seën. 1 Petrus 3:9. (NLV).

Ons moenie kwaad met kwaad beantwoord nie. Beantwoord kwaad met die goedheid en liefde van die Here. Daar moet gewaak word teen vervloeking van die gene wat jou geestelik te nakom, seën hul en bid vir hul. Dit is uiters wat die Here van ons verwag.

Indien iemand jou seer gemaak het moet jy ook nie te vinnig optree uit woede nie. Wanneer jy gaan lê in die nag om die dag af te sluit moet jy oor hierdie ding nadink en dit oorlaat aan die Here. Hy sal jou leiding gee vir  toekomstige optrede.

Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. EFESIËRS 4:32 (NLV)

Hou in gedagte dat ons mekaar moet vergewe. Jesus verklaar self dat as ons ander nie kan vergewe nie, hoe kan ons dan verwag dat God ons moet vergewe. Daar word ʼn plig aan ons op gedra om te vergewe, om dit daar te laat en aan te gaan.

Here, gee ons die wysheid en insig om met vrede met alle mense te lewe. In Jesus Naam. Amen.

 

Bronnelys

·         Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

·         Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         Marius Nel, (2007), Wat sê die bybel oor...., 1ste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

Johannes en Jesus

 Ons is nou in die tweede week van Advent. Dit is ʼn tyd van selfondersoek ter voorbereiding vir die koms van Jesus. 

Jesaja het juis van Johannes gepraat toe hy gesê het: “Hy is ’n stem wat uitroep in die woestyn: ‘Kry die Here se pad gereed! Maak vir Hom ’n hoof weg! ’” Matteus3:3. (NLV)


Johannes het klere van kameelhaar gedra met ʼn leerband om sy heupe. Hy het van veldheuning  en sprinkane gelewe. Baie het na hom gekom om gedoop te word. Johannes het aan die Fariseërs gesê om vrugte te dra wat by die bekering pas.

Johannes verklaar verder dat hy doop met water, maar die Een wat na hom kom sal hul met die Heilige Gees en met vuur doop. 

Daar is verskeie  verskynsel wat Johannes verbind met Elia. Elia het die woestyn in gevlug omrede Isebel hom wou dood maak. Ons lees in 2 Konings 1:8 dat hy velklere met ʼn velgordel gedra het. Jesus verbind Johannes en Elia in Matteus 17:12-13. Jesus verklaar dat Elia reeds gekom het maar hy was nie herken nie. Die dissipels het verstaan dat dit Johannes was.

Iemand roep om ʼn pad in die woestyn  vir die Here reg te maak, daar moet in die barre wêreld 'n grootpad vir God gemaak word. Ons vind hier die oproep om voorbereiding te tref vir die koms van die Here. Ons word geroep om selfondersoek te doen oor wat in ons harte aan gaan. Maak klaar met sonde en bekeer jou is die oproep.

Die Here kom met genade en ons moet daarvoor gereed maak. Ons moet plek maak vir die Here in ons harte. Johannes het bekering verkondig en baie het tot bekering gekom en hul laat doop. Luister wat die woord van die Here vandag aan jou bekend maak. Speel klaar met sonde, draai weg van sonde en kom tot bekering.

Bronnelys

 • https://www.sermoncentral.com/sermons/the-appearance-of-john-the-baptist-mark-a-barber-sermon-on-baptism-243364
 • Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.
 •  Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.
Vrede met God

 

Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Die Een wat kom en is.

Vandag se skriflesing is Romeine 5:1-11

As mense wat deur God vrygespreek is omdat ons glo, het ons nou vrede met God op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het. Romeine 5:1. (NLV)


Ons skriflesing gee ons die absolute versekering dat God se vrede ons sin is. Niks kan dit van ons wegraap nie. Swaarkry kan nie die vrede wegneem nie omrede dit volharding te weeg bring. Ons is nou onder die genade van die Here wat ons die versekering gee van Goddelike vrede.

God wil ons seën met al die Geestelike gawes wat daar in die hemel is. Sy goedheid vir die een wat glo is onmeetbaar. Die Bybellennium gee ons ʼn oefening wat ons kan doen. “Verdiep jou dan in God se beloftes soos Hy dit op verskillende plekke in die Bybel gee.” (van Rensburg & Nel, 2009,:1750). Dit verander ons om soos Jesus te wees.

Die dag toe jy tot bekering gekom het, het jy nie net Jesus ontvang nie maar ook Sy Gees. Die Heilige Gees stort Sy vrug in ons harte uit waarvan vrede een is.  Die bewys dat jy die Gees van God in jou het is jou beleidenis dat Jesus Christus die Here is. Jy kan dit slegs doen as die Gees van God in jou is. 1 Korinthiërs 12:3.

Elke Gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is van God. Die een wat dit nie bely nie nie is nie uit God nie maar wel die gees van die Antichris. 1Johannes 4:2-3

Here, dankie dat U ons uit genade vrygespreek het sodat daar vrede tussen ons en U kan wees. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

·         Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         Marius Nel, (2007), Wat sê die bybel oor...., 1ste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

Gehoorsame lewe bring vrede.


Ek groet jou in die naam van Jesus onse redder.

Vandag se skriflesing is Lukas 19:41-44

Hy het verder gesê: “As jy op hierdie oomblik maar net wou insien watter dinge vir jou vrede bring! Maar nou is dit weggesteek vir jou oë. Lukas 19:41-44. (NLV)Ek glo as die Here neerkyk op die mens vandag, bars Hy uit van die trane. Hy sien die afgode in ons lewens raak, Hy sien ons wêreldse begeertes raak wat teen strydig is met Sy wil. Die Here huil oor ons hardkoppigheid en die pad waarna dit ly. Ons is besig om onself te vernietig.

Omdat baie hul rûe op God gedraai het, sien ons wat tans om ons gebeur. Bloedvergieting en die liefde vir rykdom is oorheersend in ons tyd. Dit verblind baie om die pad vorentoe raak te sien. Hul besef nie wat is aan die gebeur nie. Almal smag na vrede maar weet nie waar en hoe om dit te vind in al die chaos nie.

Ware vrede kan slegs by Jesus gevind word. Om weg te draai van sonde maak dit moontlik om hierdie Goddelike vrede te vind. Jy sien, as jy Jesus aanvaar as jou persoonlike verlosser en jy bekeer van alles wat verkeerd is ontvang jy die vrede. Jesus is vrede.

Die een wat reg doen sal vrede hê. N gehoorsame lewe aan die wil van Die Here verseker daardie vrede. Dit gee rustigheid en stilte in alle heerlikheid van God.

Here, vergeef ons ons oortredinge en reinig ons van alle ongeregtigheid. Gee ons daardie vrede wat net U aan ons kan gee. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

·         Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

·         Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         Marius Nel, (2007), Wat sê die bybel oor...., 1ste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

Die Here gee vrede

 Ek groet jou in die naam van Jesus Christus onse verlosser.

Vandag se skriflesing is Johannes 14:15-31

“Ek laat vir julle vrede na; my vrede deel Ek met julle. Ek gee nie soos die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld of beangs word nie. Johannes 14:27. (NLV).

Ons lees in ons skriflesing oor die belofte van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is ons Raadgewer op elke aspek van ons lewens. In vers 27 word daar gekyk na die vrede wat Jesus vir ons sal gee. Hierdie vrede is nie aardse vrede nie maar hemelse vrede.

Die vrede wat God gee laat ons rustig slaap. Die Here beloof met die vrede dat geen onheil oor ons sal kom nie. Die belofte is dat die Here ons sal seën en beskerm, dat Hy tot ons redding sal verskyn en genadig sal wees. Saam met dit sal die Here ons gebede verhoor en ons vrede gee.

Dus kan ons onbesorgd bed toe gaan en rustig slaap want Hy sal ons veilig hou. Al moet ons deur doods skaduwee gaan sal Hy steeds met ons wees.

Ons almal ervaar spanning op een of ander tyd en sukkel om vrede in die saak te vind. Ek lees ʼn artikel op Kruispad 247, dat ʼn vrou haar handsak vir haar man gee. Die man sit met die handsak en wonder wat nou. In ʼn oomblik vat sy die handsak weer terug. Sy verduidelik dat dit is presies wat ons met spanning doen. Ons gee dit oor aan God en vat dit dan weer terug. Lees gerus die artikel op Kruispad 247 se webtuiste.

Here, help ons om nie ontsteld en bang te wees nie. Mag ons begrip hê oor die grootheid van U vrede . In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

·         Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

·         Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         Marius Nel, (2007), Wat sê die bybel oor...., 1ste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         https://kruispad.247.org.za/spanning-en-god-se-vrede/

Geskiedenis van Israel


Ek groet jul in die naam van Jesus, onse Verlosser.

Vandag se skriflesing is Jesaja 53:1-12

Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesaja 53:5 (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

Ons vind hier die vooraf getuienis van Christus deur ou testamentêre profeet. Dit handel oor die lyde van Jesus Christus en die heerlikheid wat daarop volg. (1Petrus 1:11) Jesus het aan Moses en al die profete die uitleg gegee van Sy  lyding en om  in SY heerlikheid in gaan. (Lukas 24:26-27).

Nêrens in die ou testament word daar so duidelik oor Jesus geprofeteer nie. Dit word so duidelike uiteen gesit dat ons dit die evangelie van Jesaja kan noem as die profesie van die profeet Jesaja.

Ek besef hier die lyding van ʼn onskuldige mens en die middelaarsrol wat Hy vervul het. Jesus het al ons siektes en sondes op Homself geneem.

Israel word in Jesaja aangespreek as dienaars van God. Ons lees ook dat die Here hul roep, maar hul bly doof en blind vir God se roeping. N besondere taak word aan hul gegee om die Here se verlossing  tot aan die eindes van die aarde te bring. Eers was hul halfhartig en geleidelik het hul die taak met entoesiasme aanvaar.

 Israel was  onder die Here se beskerming met hul uittog uit Egipte. Almal het saam die geestelike voedsel en drank gedrink en geëet. Steeds was daar sekere wat nie die Here tevrede gestel het nie. Ons word gewaarsku om nie soos hul deur ons sondige begeertes aan gedryf te word nie. Ons moenie God uit tart soos in die tyd van Israel nie. Die geskiedenis van Israel is opgeskryf om ons vandag te waarsku.

Here, dankie dat U genade deur Jesus Christus - vir ons bevryding gebring het. In Jesus Naam. Amen.

Die Môrester

 

Ek groet jou in die naam van Jesus Christus. Mag die Here jul Herder wees.

Vandag se skriflesing is Numeri 24:14-19

Ek sien hom, maar hy kom nie nou al nie, ek kyk na hom, maar hy is nie naby nie, daar kom ʼn ster uit Jakob, daar staan ʼn heerser in Israel op. Hy verpletter die voorkop van Moab, hy vernietig al die opstandiges. Numeri 24:17. (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

Bileam lewer verskeie uitsprake van die Here aan die volk. In ons skriflesing vind ons die vierde uitspraak. Bileam vertel wat Israel aan Moab gaan doen. Die Moab en Seïr het in vyandskap teen Israeliete gestaan. Die uitspraak wat gelewer word dui op die vernietiging van Moab, Seïr en Edom.

Bileam gee ʼn openbaring van God se woord wat vas bly staan vir tye wat kom. In 2 Samuel 8 is Moab en Edom deur Dawid verower. Diegene wat leed aanrig teen God se mense sal wel op die einde hul straf kry.  In die beloofde land sal gelowiges onder God se beskerming wees en geen leed sal aan hul gedoen word nie.

Die boodskap van Bileam sluit in die Ster wat sal kom uit Jakob wat die Israeliete sal red. Ons lees in Matteus 2:2, van die besoekers uit die ooste. Hul het gevra waar die Koning van die Jode gebore is? Hul het Sy ster sien opkom en wil hulde aan Hom bring. Jesus verklaar ook dat Hy die nakomeling van Dawid is, die Môrester. (Openbaring 22).

Die môrester verskyn laatnag, vroeg oggend om die einde van die nag aan te kondig en die begin van ʼn nuwe dag. Die môrester is soos ʼn lamp wat donkerte weg neem en lig gee. Jesus sê self dat hy die Môrester is, Hy wat lig verskaf aan almal wat in duisternis lewe. Hy verlig ons pad sodat ons nie sal afdwaal nie maar Hom kan volg in helder dag lig.

Here, mag U lig altyd ons pad verhelder sodat ons nie sal afdwaal nie. In Jesus Naam. Amen. 

Die Here se liefde

 


 Ek groet jou in die naam van Jesus onse Redder. Mag die Here jul skuilplek en rots wees.

Vandag se skriflesing is Hosea 11

Toe Israel nog ʼn kind was, het Ek hom al liefgehad, en Ek het hom, My seun, uit Egipte geroep. Hosea 11:1 (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

Die woorde van die Here het tot Hosea gekom, rakende Israel se ongehoorsaamheid. Israel het in opstand gekom teen God deur die lewenstyl van Baäls van Kanaän aan te neem. Hul het hul toegewy aan materialisme en seksuele wanpraktyke.

Deur groot liefde het die Here Israel uit Egipte gered en vir hul gegee wat hul nodig gehad het. Israel beantwoord die Here se liefde met verwerping en ontrouheid. Dit het keer op keer gebeur. Israel het verwoesting in die gesig gestaar weens hul sonde, maar die Here kon dit nie oor Sy hart kry om hul te vernietig nie weens Sy liefde vir hul.

Die Here antwoord Israel se opstand met liefde. Hy roep hul weer om Hom te volg. Die Israeliete sal dan besef waarmee hul besig is en terugdraai na hul Verlosser van ouds.

Vandag se skriflesing is ʼn boodskap van hoop. Gelowiges raak soms die pad duister en vind hulself op die pad van vernietiging. Die Here laat hul nie alleen nie en antwoord hul sondige natuur met Sy liefde. Wanneer ons tot die besef kom en Sy roepstem weer hoor in ons harte sal ons weer omdraai en terug keer na onse Vader toe. Die Here sal ons weer met ope arms terug verwelkom.

Die woorde van die Here deur Hosea was ook ʼn betekenisvolle teken vir toekomstige gebeure. Hosea verwys na die eerste uittog van die Israeliete (God se seun) uit Egipte en hul ongehoorsaamheid aan God se wil. Jesus was die gehoorsame Seun wat ʼn nuwe verbond tot stand gebring het.

Ons lees in Matteus 2, dat ʼn engel aan Josef verskyn het. Josef was aangesê om met die Kind en Sy moeder na Egipte te vlug. Hul het daar gebly tot die dood van Herodes. Ons lees in vers 15: “So is vervul wat die Here deur ʼn profeet gesê het: “Uit Egipte het Ek my Seun geroep,”.”

Here, dankie vir genade onbeskryflik groot. In Jesus Naam. Amen.

Jesus in die Ou-Testament

 

Advent verwys na die koms van die Here. Dit is ʼn tydperk waar ons ons harte moet voorberei vir die viering van Jesus se geboorte asook om onself voor te berei vir die tweede koms van Jesus. Die Liturgiese Kalender begin  by Advent. Die jaar val dit op 28 November 2021.  Al my gedagtes in Desember sal handel oor die voorbereiding van die koms van onse Here Jesus Christus.


In die begin was die Woord daar, en die woord was by God, en die Woord was self God. Johannes 1:1.

Die Here was reeds daar in die begin van alle dinge. Reg deur die ou-testament vind ons bewyse waar die Here se geboorte aan gekondig word, lank voordat dit wel gebeur het.  Self die roeping van Abram verkondig Jesus Christus.

Die Here beloof Abram dat hy sal seën wie hom seën, die een wat Abram vervloek sal vervloek word. Deur Abram sal die volke van die aarde geseënd wees. (Genesis 12). Uit Abram sal die redder kom. Daar staan geskrywe in Handelinge 3:25-26, dat Abram se nakomelinge sal ʼn seëning wees vir alle volke op die aarde. God het Sy enigste Seun gestuur om te sterf vir ons sondes sodat elkeen wat glo gered sal word.

Regdeur die geskiedenis vanaf Abram tot Dawid verkondig die koms van die Here tot redding van almal wat glo.

Ons lees in Jesaja 7:14, van ʼn jong vrou wat swanger sal word en ʼn seun in die wêreld bring wie se naam Immanuel genoem sal word. Hierdie profesie het tot stand gekom in Lukas 1:35, toe die geboorte van Jesus aangekondig word deur die Engel van die Here.

In Hosea 11:1, toon dat die Here uit Egipte sal kom. Dit het tot vervulling gekom Matteus 2. Die geboorte van Jesus in Bethlehem woord voorspel in Miga 5:1-2, met die vervulling in Matteus 2:5.

Die ou-testament het die mens voorberei vir die geboorte van Jesus asook die rede hoekom Hy sal kom. Vandag lees ons die woord en word nie net ingelig oor Ou-Testamenties voorspellings nie maar ook die tweede koms van die Here met Sy oordeel oor sonde.

 

Bronnelys van die gedagte.

·         https://www.jesusfilm.org/blog-and-stories/old-testament-prophecies.html

·         https://bybelgenootskap.co.za/

Die Huwelik

Skriflesing 1 Korinthiërs 7:1-7 Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. 1 Kor...