Gehoorsame lewe bring vrede.


Ek groet jou in die naam van Jesus onse redder.

Vandag se skriflesing is Lukas 19:41-44

Hy het verder gesê: “As jy op hierdie oomblik maar net wou insien watter dinge vir jou vrede bring! Maar nou is dit weggesteek vir jou oë. Lukas 19:41-44. (NLV)Ek glo as die Here neerkyk op die mens vandag, bars Hy uit van die trane. Hy sien die afgode in ons lewens raak, Hy sien ons wêreldse begeertes raak wat teen strydig is met Sy wil. Die Here huil oor ons hardkoppigheid en die pad waarna dit ly. Ons is besig om onself te vernietig.

Omdat baie hul rûe op God gedraai het, sien ons wat tans om ons gebeur. Bloedvergieting en die liefde vir rykdom is oorheersend in ons tyd. Dit verblind baie om die pad vorentoe raak te sien. Hul besef nie wat is aan die gebeur nie. Almal smag na vrede maar weet nie waar en hoe om dit te vind in al die chaos nie.

Ware vrede kan slegs by Jesus gevind word. Om weg te draai van sonde maak dit moontlik om hierdie Goddelike vrede te vind. Jy sien, as jy Jesus aanvaar as jou persoonlike verlosser en jy bekeer van alles wat verkeerd is ontvang jy die vrede. Jesus is vrede.

Die een wat reg doen sal vrede hê. N gehoorsame lewe aan die wil van Die Here verseker daardie vrede. Dit gee rustigheid en stilte in alle heerlikheid van God.

Here, vergeef ons ons oortredinge en reinig ons van alle ongeregtigheid. Gee ons daardie vrede wat net U aan ons kan gee. In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

·         Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

·         Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         Marius Nel, (2007), Wat sê die bybel oor...., 1ste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

Die Here gee vrede

 Ek groet jou in die naam van Jesus Christus onse verlosser.

Vandag se skriflesing is Johannes 14:15-31

“Ek laat vir julle vrede na; my vrede deel Ek met julle. Ek gee nie soos die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld of beangs word nie. Johannes 14:27. (NLV).

Ons lees in ons skriflesing oor die belofte van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is ons Raadgewer op elke aspek van ons lewens. In vers 27 word daar gekyk na die vrede wat Jesus vir ons sal gee. Hierdie vrede is nie aardse vrede nie maar hemelse vrede.

Die vrede wat God gee laat ons rustig slaap. Die Here beloof met die vrede dat geen onheil oor ons sal kom nie. Die belofte is dat die Here ons sal seën en beskerm, dat Hy tot ons redding sal verskyn en genadig sal wees. Saam met dit sal die Here ons gebede verhoor en ons vrede gee.

Dus kan ons onbesorgd bed toe gaan en rustig slaap want Hy sal ons veilig hou. Al moet ons deur doods skaduwee gaan sal Hy steeds met ons wees.

Ons almal ervaar spanning op een of ander tyd en sukkel om vrede in die saak te vind. Ek lees ʼn artikel op Kruispad 247, dat ʼn vrou haar handsak vir haar man gee. Die man sit met die handsak en wonder wat nou. In ʼn oomblik vat sy die handsak weer terug. Sy verduidelik dat dit is presies wat ons met spanning doen. Ons gee dit oor aan God en vat dit dan weer terug. Lees gerus die artikel op Kruispad 247 se webtuiste.

Here, help ons om nie ontsteld en bang te wees nie. Mag ons begrip hê oor die grootheid van U vrede . In Jesus Naam. Amen.

Bronnelys

·         Skrifaanhalings gemerk NLV is geneem uit die Nuwe Lewende Vertaling © 2006. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.

·         Fika J van Rensburg en Marius Nel, (2009), Die Bybellenium ʼn Eenvolume – Kommentaar, Eerste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         Marius Nel, (2007), Wat sê die bybel oor...., 1ste uitgawe, Vereeniging, Christelike Uitgewersmaatskappy.

·         https://kruispad.247.org.za/spanning-en-god-se-vrede/

Geskiedenis van Israel


Ek groet jul in die naam van Jesus, onse Verlosser.

Vandag se skriflesing is Jesaja 53:1-12

Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesaja 53:5 (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

Ons vind hier die vooraf getuienis van Christus deur ou testamentêre profeet. Dit handel oor die lyde van Jesus Christus en die heerlikheid wat daarop volg. (1Petrus 1:11) Jesus het aan Moses en al die profete die uitleg gegee van Sy  lyding en om  in SY heerlikheid in gaan. (Lukas 24:26-27).

Nêrens in die ou testament word daar so duidelik oor Jesus geprofeteer nie. Dit word so duidelike uiteen gesit dat ons dit die evangelie van Jesaja kan noem as die profesie van die profeet Jesaja.

Ek besef hier die lyding van ʼn onskuldige mens en die middelaarsrol wat Hy vervul het. Jesus het al ons siektes en sondes op Homself geneem.

Israel word in Jesaja aangespreek as dienaars van God. Ons lees ook dat die Here hul roep, maar hul bly doof en blind vir God se roeping. N besondere taak word aan hul gegee om die Here se verlossing  tot aan die eindes van die aarde te bring. Eers was hul halfhartig en geleidelik het hul die taak met entoesiasme aanvaar.

 Israel was  onder die Here se beskerming met hul uittog uit Egipte. Almal het saam die geestelike voedsel en drank gedrink en geëet. Steeds was daar sekere wat nie die Here tevrede gestel het nie. Ons word gewaarsku om nie soos hul deur ons sondige begeertes aan gedryf te word nie. Ons moenie God uit tart soos in die tyd van Israel nie. Die geskiedenis van Israel is opgeskryf om ons vandag te waarsku.

Here, dankie dat U genade deur Jesus Christus - vir ons bevryding gebring het. In Jesus Naam. Amen.

Die Môrester

 

Ek groet jou in die naam van Jesus Christus. Mag die Here jul Herder wees.

Vandag se skriflesing is Numeri 24:14-19

Ek sien hom, maar hy kom nie nou al nie, ek kyk na hom, maar hy is nie naby nie, daar kom ʼn ster uit Jakob, daar staan ʼn heerser in Israel op. Hy verpletter die voorkop van Moab, hy vernietig al die opstandiges. Numeri 24:17. (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

Bileam lewer verskeie uitsprake van die Here aan die volk. In ons skriflesing vind ons die vierde uitspraak. Bileam vertel wat Israel aan Moab gaan doen. Die Moab en Seïr het in vyandskap teen Israeliete gestaan. Die uitspraak wat gelewer word dui op die vernietiging van Moab, Seïr en Edom.

Bileam gee ʼn openbaring van God se woord wat vas bly staan vir tye wat kom. In 2 Samuel 8 is Moab en Edom deur Dawid verower. Diegene wat leed aanrig teen God se mense sal wel op die einde hul straf kry.  In die beloofde land sal gelowiges onder God se beskerming wees en geen leed sal aan hul gedoen word nie.

Die boodskap van Bileam sluit in die Ster wat sal kom uit Jakob wat die Israeliete sal red. Ons lees in Matteus 2:2, van die besoekers uit die ooste. Hul het gevra waar die Koning van die Jode gebore is? Hul het Sy ster sien opkom en wil hulde aan Hom bring. Jesus verklaar ook dat Hy die nakomeling van Dawid is, die Môrester. (Openbaring 22).

Die môrester verskyn laatnag, vroeg oggend om die einde van die nag aan te kondig en die begin van ʼn nuwe dag. Die môrester is soos ʼn lamp wat donkerte weg neem en lig gee. Jesus sê self dat hy die Môrester is, Hy wat lig verskaf aan almal wat in duisternis lewe. Hy verlig ons pad sodat ons nie sal afdwaal nie maar Hom kan volg in helder dag lig.

Here, mag U lig altyd ons pad verhelder sodat ons nie sal afdwaal nie. In Jesus Naam. Amen. 

Die Here se liefde

 


 Ek groet jou in die naam van Jesus onse Redder. Mag die Here jul skuilplek en rots wees.

Vandag se skriflesing is Hosea 11

Toe Israel nog ʼn kind was, het Ek hom al liefgehad, en Ek het hom, My seun, uit Egipte geroep. Hosea 11:1 (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

Die woorde van die Here het tot Hosea gekom, rakende Israel se ongehoorsaamheid. Israel het in opstand gekom teen God deur die lewenstyl van Baäls van Kanaän aan te neem. Hul het hul toegewy aan materialisme en seksuele wanpraktyke.

Deur groot liefde het die Here Israel uit Egipte gered en vir hul gegee wat hul nodig gehad het. Israel beantwoord die Here se liefde met verwerping en ontrouheid. Dit het keer op keer gebeur. Israel het verwoesting in die gesig gestaar weens hul sonde, maar die Here kon dit nie oor Sy hart kry om hul te vernietig nie weens Sy liefde vir hul.

Die Here antwoord Israel se opstand met liefde. Hy roep hul weer om Hom te volg. Die Israeliete sal dan besef waarmee hul besig is en terugdraai na hul Verlosser van ouds.

Vandag se skriflesing is ʼn boodskap van hoop. Gelowiges raak soms die pad duister en vind hulself op die pad van vernietiging. Die Here laat hul nie alleen nie en antwoord hul sondige natuur met Sy liefde. Wanneer ons tot die besef kom en Sy roepstem weer hoor in ons harte sal ons weer omdraai en terug keer na onse Vader toe. Die Here sal ons weer met ope arms terug verwelkom.

Die woorde van die Here deur Hosea was ook ʼn betekenisvolle teken vir toekomstige gebeure. Hosea verwys na die eerste uittog van die Israeliete (God se seun) uit Egipte en hul ongehoorsaamheid aan God se wil. Jesus was die gehoorsame Seun wat ʼn nuwe verbond tot stand gebring het.

Ons lees in Matteus 2, dat ʼn engel aan Josef verskyn het. Josef was aangesê om met die Kind en Sy moeder na Egipte te vlug. Hul het daar gebly tot die dood van Herodes. Ons lees in vers 15: “So is vervul wat die Here deur ʼn profeet gesê het: “Uit Egipte het Ek my Seun geroep,”.”

Here, dankie vir genade onbeskryflik groot. In Jesus Naam. Amen.

Jesus in die Ou-Testament

 

Advent verwys na die koms van die Here. Dit is ʼn tydperk waar ons ons harte moet voorberei vir die viering van Jesus se geboorte asook om onself voor te berei vir die tweede koms van Jesus. Die Liturgiese Kalender begin  by Advent. Die jaar val dit op 28 November 2021.  Al my gedagtes in Desember sal handel oor die voorbereiding van die koms van onse Here Jesus Christus.


In die begin was die Woord daar, en die woord was by God, en die Woord was self God. Johannes 1:1.

Die Here was reeds daar in die begin van alle dinge. Reg deur die ou-testament vind ons bewyse waar die Here se geboorte aan gekondig word, lank voordat dit wel gebeur het.  Self die roeping van Abram verkondig Jesus Christus.

Die Here beloof Abram dat hy sal seën wie hom seën, die een wat Abram vervloek sal vervloek word. Deur Abram sal die volke van die aarde geseënd wees. (Genesis 12). Uit Abram sal die redder kom. Daar staan geskrywe in Handelinge 3:25-26, dat Abram se nakomelinge sal ʼn seëning wees vir alle volke op die aarde. God het Sy enigste Seun gestuur om te sterf vir ons sondes sodat elkeen wat glo gered sal word.

Regdeur die geskiedenis vanaf Abram tot Dawid verkondig die koms van die Here tot redding van almal wat glo.

Ons lees in Jesaja 7:14, van ʼn jong vrou wat swanger sal word en ʼn seun in die wêreld bring wie se naam Immanuel genoem sal word. Hierdie profesie het tot stand gekom in Lukas 1:35, toe die geboorte van Jesus aangekondig word deur die Engel van die Here.

In Hosea 11:1, toon dat die Here uit Egipte sal kom. Dit het tot vervulling gekom Matteus 2. Die geboorte van Jesus in Bethlehem woord voorspel in Miga 5:1-2, met die vervulling in Matteus 2:5.

Die ou-testament het die mens voorberei vir die geboorte van Jesus asook die rede hoekom Hy sal kom. Vandag lees ons die woord en word nie net ingelig oor Ou-Testamenties voorspellings nie maar ook die tweede koms van die Here met Sy oordeel oor sonde.

 

Bronnelys van die gedagte.

·         https://www.jesusfilm.org/blog-and-stories/old-testament-prophecies.html

·         https://bybelgenootskap.co.za/

Immanuelteken

 


Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Mag Jesus jul gebede hoor.

Ons skriflesing vandag is Jesaja 7:10-25

Die Here sal daarom self vir julle ʼn teken gee: ʼn jong vrou sal swanger word en ʼn seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Jesaja 7:14 (Bybel in afrikaans 1983/1992 © BSA 1983, 1992. www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za .)

In ons teksvers vind ons die Immanuelteken. Hierdie teken herinner my aan  Agas se ongeloof. Agas kry die geleentheid om die Here ʼn teken te vra vir oorwinning oor hul vyande. Hy weier die uitnodiging met verskonings om sy ongeloof te verberg.

Die jong vrou wat swanger sal word en die geboorte van seun met die naam Immanuel was ʼn vrou uit sy  eie geledere. Die naam Immanuel beteken, God met ons.  Dit was die teken van oorwinning.

Ons lees in Matteus 1, vers 23 dat ʼn maagd sal swanger word en ’n Seun in die wêreld bring, en Hy sal Immanuel genoem word. Die naam beteken God by ons. In vers 22 word bevestig dat dit die woord van Sy profeet vervul word. Baie glo dat die profeet Jesaja was.

Hoe ook gesê word, kom dit voor of die geskiedenis homself herhaal. In Jesaja se tyd was ʼn Immanuel gebore as teken dat God met sy volk sal wees. So het dit gebeur dat Jesus se geboorte aangekondig word op die selfde wyse as in Jesaja.

Jesus het gekom om elkeen wat glo te red. Ons word nie gered omdat ons sondeloos is nie maar omdat ons glo. Ons almal het sonde en die een wat dit ontken is ʼn leuenaar. Dit beteken egter nie dat jy na hartelus mag sondig nie. Dit beteken dat God se redding kom nie uit verdienste nie maar uit genade.

Here, dankie vir die Immanuelteken van redding uit genade. In Jesus Naam. Amen.

Gehoorsame lewe bring vrede.

Ek groet jou in die naam van Jesus onse redder. Vandag se skriflesing is Lukas 19:41-44 Hy het verder gesê: “As jy op hierdie oomblik ...